วิธีการเบิกประกัน พ.ร.บ.

ทุกท่านคงรู้ดีอยู่แล้วว่าพ.ร.บ. นั้นให้สิทธิประโยชน์คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด แต่ก็มีขั้นตอนในการเบิกสิทธิประโยชน์ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาช่วยคุณเตรียมตัวในการยื่นขอเงินทดแทนดังต่อไปนี้

กรณีบาดเจ็บ และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

มีเอกสารที่ใช้ในการยื่นดังนี้

1. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

– สำเนาหนังสือเดินทาง

2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

หมายเหตุ บริษัทอาจให้ผู้ประสบภัยแสดงหลักฐานแสดงการเกิดอุบัติเหตุ เช่น บันทึกประจำวันจากตำรวจแล้วแต่กรณี เนื่องจาก เงื่อนไขการประกันภัยนี้จะคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถคันที่มีประกันภัยไว้กับบริษัทเท่านั้น

โดยต้องแจ้งหลังเกิดเหตุไม่เกิน 7 วัน

กรณีเบิกค่าชดเชย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน

มีเอกสารที่ใช้ในการยื่นดังนี้

1. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

– สำเนาหนังสือเดินทาง

2. ใบเสร็จ

– ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล

– ใบสรุปหน้างบ

– หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล

หมายเหตุ : ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้

กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ

มีเอกสารที่ใช้ในการยื่นดังนี้

1. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

– สำเนาหนังสือเดินทาง

2. หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ เช่น ใบรับรองแพทย์หรือ

หลักฐานรับรองแสดงถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ

3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

กรณีเสียชีวิต

1. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

– สำเนาหนังสือเดินทาง

2. ใบมรณบัตร

3. เอกสารสำหรับทายาท

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท

– บัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากยานยนต์

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเสียหายของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้น

ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง ที่ท่านไว้วางใจทำการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

สำหรับรถที่เป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถยื่นขอเบิกได้ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จากนั้นทางกองทุนจะไปปรับเงินจากเจ้าของรถผู้กระทำความผิดแทน

คำเตือน

– ผู้ใดยื่นขอรับค่าเสียหายโดยทุจริต หรือยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี

หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ผู้ใดนำรถยนต์ที่ไม่มีพ.ร.บ. มาใช้วิ่งบนถนนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก www.masii.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.