Hur funkar slamhantering?

Något som du förmodligen någon gång funderat över om du anlitat ett företag som erbjuder Slamsugning Stockholm förut är, hur funkar slamhantering? Syftet med att utföra slamhantering är att man vill minska volymen på slammet dvs så är det så att man vill hindra spridning av smittämnen samt minska diverse luktproblem som de fasta materialet har. 

Image result for sewage

Hur slam behandlingen börjar är normalt genom en process som man kallar för förtjockning för att på så sätt öka torrsubstanshalten. Detta är den vanligaste typen av förtjockare vilket är sedimenterings förtjockaren. Förtjockningen har syftet att minska volymen av slammet som ska behandlas. Det är även just därför som själva stabiliseringen av slammet bryter ner det olika organiska materialen vilket gör att slammets volym minskar och därefter förhindrar förruttnelseprocessen i slemlagret. Då brukar man säga att två olika former av stabilisering förekommer. 

 

Anaerob stabilisering

 

Genom en form av rötning så kan man omvandla organiskt material utan närvaro av syre i något man kallar för rötkammare, slutprodukterna är sedan uträtat slam, slam vatten och rötgas. Vätgasen består i sin tur av metan, koldioxid och mindre mängder av svavelväte. Längre bak i historien så valde man ofta att elda vätgasen i fackla utan att ta vara på energin vilket man gjorde för att undvika det explosiva. 

 

I dagens moderna reningsverk så försöker man ofta att ta tillvara på det mest för att på så sätt vara så effektiva som möjligt. Just därför så väljer man att ta tillvara på just energin i vätgasen vilket de gör genom att bland annat förbränna gasen i värmepannor som sedan förser byggnaden med värme och värme till övriga byggnader i området.

Aerob stabilisering

 

Vid aerob stabilisering eller något man kallar för slamluftning så sker ofta omvandlingen av organiskt material i närvaro av syre. Processen är bland annat enklare att driva än röstningen men ger inte möjlighet att tillvarata den energirika vätgasen. Processen som sker drivs vanligtvis i liknande bassänger som aktivslamprocessen.

Avvattning

 

Vattnet som man sedan har stabiliserat väljer mans edna att avvattna en sista gång för att på så sätt minska slamvolymen. Vattnet kommer sedan att skiljas från slammet som kallas för rejektvattnet och återförs sedan till den biologiska reningen. Vanligtvis använder man sig utav centrifuger eller andra typer av presser för att avvattna just slammet. Det avvattnar slammet kan man sedan använda sig av till bland annat gödning ifall halterna av bland annat tungmetaller är låga, annars väljer man att slänga eller förbränna slammet direkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.